Общинска избирателна комисия Куклен


РЕШЕНИЕ
№ 124
Куклен, 26.10.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

тринадесет                                                                 13

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 26.10.2015 г., в 9:30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е двеста двадесет и един     221 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници                                                                        ЕГН/ЛН

Няма

 

 

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

тринадесет                                13

 с думи                                   с цифри

1.

ПП ГЕРБ

  три                                         3

2.

НОВА АЛТЕРНАТИВА

  три                                      3

3.

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

  две                                        2

4.

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

  две                                         2

5.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС

  три                                         3

 

 

 1. IV.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

 

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

 

 

1.

Пламен Петров Гошев

238 (222)

 

ПП ГЕРБ

2.

Борислав Карамфилов Момчев

56

1.

 

3.

Борислав Аргиров Аргиров

54

 

 

4.

Николина Иванова Миткова

25

5.

Станислав Георгиев Дудев

20

6.

Борислав Георгиев Савов

16

7.

Елена Лазарва Филева

10

8.

Марияна Еленова Христева

12

9.

Стойна Георгиева Згурова

7

10.

Николай Йорданов Ганев

3

11.

Светлин Здравков Югов

0

12.

Димитър Димитров Гошев

11

13.

Драгомир Иванов Иванов

1

2.

Нова Алтернатива

1.

Димитър Кръстев Сотиров

205 (159)

2.

Албена Черкезова Костадинова

51

3.

Ангел Петров Милянчев

41

4.

Стефан Манолов Куцинов

38

5.

Кирил Методиев Васков

32

6.

Слави Томов Томов

22

7.

Иван Василев Панайотов

19

8.

Ейвас Назифов Саидов

9

9.

Илия Костадинов Кралев

12

3.

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

1.

Мария Георгиева Белчева

267 (221)

2.

Димитър Георгиев Димитров

28

3.

Райчо Атанасов Бижев

27

4.

Марин Томов Томов

25

5.

Ива Николова Дичева

20

6.

Радослав Милков Чакъров

7

7.

Константин Николов Мирчев

10

8.

Здравка Илиева Даскалова

5

9.

Тефик Реджеп Ибрям

9

10.

Георги Андонов Гоглев

9

4.

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

1.

Ердуан Сали Мехмед

126 (97)

2.

Салимехмед Нуретин Мюмюн

45

3.

Стоян Георгиев Давчев

32

4.

Верадин Емилов Митков

19

5.

Владимир Георгиев Гошев

18

6.

Костадин Иванов Лозанов

13

7.

Ерджан Рамадан Ферад

1

8.

Николай Христов Христов

1

9.

Васко Здравков Алабинов

15

10.

Ерол Юсуфов Баджаклиев

9

11.

Петър Иванов Петаларев

1

12.

Мая Георгиева Панайотова

5

13.

Али Исмаилов Кадиров

8

5.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС

1.

Наил Наим Рустем

435 (423)

2.

Надрие Мюмюнова Мурадова

18

3.

Захра Изияз Бекирефенди

16

4.

Сали Салимехмедов Рамаданов

13

5.

Иса Шакир Коджаали

1

6.

Мехмед Шукриев Гоганов

9

7.

Сафет Юкселов Реджебов

9

8.

Фаик Сюлейман Коркмаз

7

9.

Гюлен Рамаданов Гоганов

6

10.

Айсел Реджепова Баджаклиева

7

11.

Месут Назим Афузалиев

7

12.

Ремзи Мехмед Бошнак

6

13.

Хатидже Мюмюн Карахалил

11

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.)

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.Албена Черкезова Костадинова

НОВА АЛТЕРНАТИВА                       **********

2.Ангел Петров Милянчев

НОВА АЛТЕРНАТИВА                       **********

3.Борислав Аргиров Аргиров

ПП ГЕРБ                                              **********

4.Борислав Карамфилов Момчев

ПП ГЕРБ                                           **********

5.Димитър Георгиев Димитров

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                       **********

6.Димитър Кръстев Сотиров

НОВА АЛТЕРНАТИВА                      **********

7.Ердуан Сали Мехмед

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                   **********

8.Зехра Илияз Бекирефенди

Движение за Права и Свободи – ДПС **********

9.Мария Георгиева Белчева

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                       **********

10.Надрие Мюмюнова Мурадова

Движение за Права и Свободи – ДПС **********

11.Наил Наим Рустем

Движение за Права и Свободи – ДПС **********

12.Пламен Петров Гошев              

ПП ГЕРБ                                            **********

13.Салимехмед Нуретин Мюмюн

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                   **********

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

СЕКРЕТАР: ……………………

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. ……………………………………………..…

9. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

10. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

11. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

12. ………………………..………………………

5. …………………………………………….….

13. ………………………….…………………….

6. ………………………………..….………...…

14. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….….

15. ………………………………………………...

8. …………………………………………….….

 

 

*****************************************************************************

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителни пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниимайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 от ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 от ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати се отчитат, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малко от 7 на сто от общинската избирателна квота.

Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Тенчо Петков Василев

Зам. председател: Румен Асенов Узунов

Секретар: Серхан Фаик Кяшиф

За секретар: Васил Цветанов Стефанов

За секретар: Владимир Николов Николов

За секретар: Гергана Манолова Куцинова

За секретар: Елеонора Паскалева Андреева

За секретар: Мариана Костадинова Рангелова

За секретар: Неофит Тодоров Чолаков

За секретар: Светослав Стоилов Титов

За секретар: Шукрие Шабан Халилова

* Публикувано на 26.10.2015 в 10:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 143-МИ/НР / 02.11.2018

  относно: Изпращане на Искане до ЦИК за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК, участвали в заседанието на ОИК-Куклен на дата 02.11.2018г.

 • № 142-МИ / 02.11.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

 • № 141-МИ / 24.01.2018

  относно: Обявяване Сисък А и Списък Б на кандидатите за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция, според броя на получените валидни предпочитания /преференции/, както следва

всички решения