Общинска избирателна комисия Куклен


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ/НР
Куклен, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. и утвърждаване на списъците на резервните членове.

В Общинска избирателна комисия-Куклен е постъпило Предложение с вх. № 42 от 24.09.2015г. от Кмета на Община Куклен за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии. Предложението съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Приложени са следните документи: списък на резервните членове със същото съдържание,  предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите,  копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите, пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник,  представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК,  протоколите от консултациите, копие от съобщението за провеждане на консултациите.

Видно от представените документи при консултациите при кмета на Община Асеновград представителите на политическите партии са постигнали съгласие относно поименните състави на СИК. 

В Общинска избирателна комисия-Куклен е постъпило и Предложение с вх. № 43 от 25.09.2015г. от Председателя на БСП-Куклен за промяна в състава на СИК

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 5 от ИК и с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общинска избирателна комисия-Куклен

 

р е ш и:

 

 1. НАЗНАЧАВА СЕКЦИООННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИ в Община Куклен в местни избори за общински съветници и кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015г. в Община Куклен, както следва

 

СЕКЦИЯ № 1

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галя Иванова Георгиева

**********

Висше

0898266183

ГЕРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Здравка Томова Гюзлева

**********

Средно

0899136265

БСП

СЕКРЕТАР

Мейрем Ибрямова Реджебова

**********

Висше

0899227716

ДПС

ЧЛЕН

Нели Иванова Стефанова

**********

Висше

0895413582

ГЕРБ

ЧЛЕН

Костадинка Илиева Бангова

**********

Средно

0897960329

ГЕРБ

ЧЛЕН

Никола Христов Топалов

**********

Средно

0888992228

БСП

ЧЛЕН

Неслихан Айдън Салих

**********

Средно

0885789810

ДПС

ЧЛЕН

Айтен Юсеинова Юмерефенди

**********

Средно

0899540422

КРБ

ЧЛЕН

Катя Костадинова Димитрова

**********

Висше

0877609937

АБВ

 

 

СЕКЦИЯ № 2

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Азизе Хаккъева Хаджиянева

**********

Висше

0898998585

ДПС

ЗАМ.ПРЕД.

Илия Стефанов Димов

**********

Висше

0886208884

ГЕРБ

СЕКРЕТАР

Веско Христов Николов

**********

Висше

0883555635

БСП

ЧЛЕН

Дамян Ангелов Дамянов

**********

Висше

03115/8946

ГЕРБ

ЧЛЕН

Симеон Иванов Пандов

**********

Средно

0878946126

ГЕРБ

ЧЛЕН

Елена Аргирова Трендафилова

**********

Средно

03115/2562

БСП

ЧЛЕН

Юсеин Шабан Ковач

**********

Средно

0895358432

ДПС

ЧЛЕН

Фетие Вадет Мехмед

**********

Средно

0884004840

КРБ

ЧЛЕН

Таня Костова Георгиева

**********

Средно

0898479628

КПФ

 

 

СЕКЦИЯ № 3

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Хазел Алиосман Караюмер

**********

Средно

0895180811

КРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Яна Янева Димова

**********

Средно

0899244492

КПФ

СЕКРЕТАР

Екатерина Йорданова Дамянова

**********

Средно

03115/8946

ГЕРБ

ЧЛЕН

Йорданка Димитрова Шумарова

**********

Средно

0899856393

ГЕРБ

ЧЛЕН

Мария Станимирова Кежева

**********

Висше

0887437177

ГЕРБ

ЧЛЕН

Десислава Руменова Руфат

**********

Средно

0883582615

БСП

ЧЛЕН

Педрие Садулова Ахмедова

**********

Средно

0895946870

ДПС

ЧЛЕН

Фирдес Рамадан Мехмедова

**********

Средно

097882048

ДПС

ЧЛЕН

Сийка Божидарова Божинова

**********

Средно

0988713892

АТАКА

 

 

СЕКЦИЯ № 4

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Веселинка Здравкова Маринова

**********

Средно

0899515271

ГЕРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Айваз Вели Алимолла

**********

Средно

0878719837

ДПС

СЕКРЕТАР

Мария Димитрова Апостолова

**********

Висше

0897900430

АБВ

ЧЛЕН

Ивелина Николова Кръшкова

**********

Средно

0895038027

ГЕРБ

ЧЛЕН

Донка Стоянова Касабова

**********

Средно

0896339497

ГЕРБ

ЧЛЕН

Димитрия Иванова Чернева

**********

Средно

03115/2481

БСП

ЧЛЕН

Хайрие Али Хасан

**********

Средно

0897261262

ДПС

ЧЛЕН

Надрие Реджеб Халил

**********

Средно

0886433316

КРБ

ЧЛЕН

Галина Недялкова Кръстева

**********

Средно

0894536023

КПФ

 

 

СЕКЦИЯ № 5

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Желязкова Стойкова

**********

Висше

0877077654

ГЕРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Мария Илиева Шишкова

**********

Висше

0897498322

БСП

СЕКРЕТАР

Семра Айваз Алимолла

**********

Средно

0878715835

ДПС

ЧЛЕН

Антоанета Стоянова Заралиева

**********

Средно

0895066712

ГЕРБ

ЧЛЕН

Милка Стайкова Гечева

**********

Средно

0878991592

ГЕРБ

ЧЛЕН

Иван Владимиров Бозов

**********

Средно

0888135531

ГЕРБ

ЧЛЕН

Таня Георгиева Чанева

**********

Средно

03115/2481

БСП

ЧЛЕН

Ибрахим Исмет Канали

**********

Средно

0896450299

КРБ

ЧЛЕН

Димитър Николаев Семерджиев

**********

Средно

0885011510

КПФ

 

 

СЕКЦИЯ № 6

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Николова Цветкова

**********

Средно

0894380919

КПФ

ЗАМ.ПРЕД.

Сузан Арифова Ибрахимова

**********

Висше

0899089212

ДПС

СЕКРЕТАР

Георги Василев Лозанов

**********

Висше

0896736978

ГЕРБ

ЧЛЕН

Катерина Рангелова Чакърова

**********

Средно

0894718790

ГЕРБ

ЧЛЕН

Дафинка Христова Бозова

**********

Средно

0884842440

ГЕРБ

ЧЛЕН

София Атанасова Донева

**********

Средно

0896752626

БСП

ЧЛЕН

Метин Рамаданов Салимехмедов

**********

Висше

0898247630

ДПС

ЧЛЕН

Емине Йълмаз Коджаали

**********

Средно

0898265202

КРБ

ЧЛЕН

Георги Костадинов Стамболиев

**********

Средно

0885660668

АБВ

 

 

 

СЕКЦИЯ № 7

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Георгиева Обрейкова

**********

Висше

0896882360

БСП

ЗАМ.ПРЕД.

Весела Петрова Гошева

**********

Средно

0899736834

ГЕРБ

СЕКРЕТАР

Елена Спасова Георгиева

**********

Висше

0888844060

АБВ

ЧЛЕН

Нели Георгиева Мерджанова

**********

Средно

0894767407

ГЕРБ

ЧЛЕН

Анка Георгиева Стоева

**********

Средно

0895019315

ГЕРБ

ЧЛЕН

Мария Атанасова Карагогова

**********

Средно

0896956459

ГЕРБ

ЧЛЕН

Йорданка Костадинова Семерджиева

**********

Средно

 

БСП

ЧЛЕН

Орхан Хашим Кямил

**********

Средно

0889253314

ДПС

ЧЛЕН

Нина Димитрова Горева

**********

Средно

0884779177

АТАКА

 

 

СЕКЦИЯ № 8

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Несрин Раифова Халил

**********

Висше

0897400654

ДПС

ЗАМ.ПРЕД.

Тарифина Самиева Плавова

**********

Средно

0898258775

КРБ

СЕКРЕТАР

Тодор Атанасов Лозанов

**********

Висше

0886439581

ГЕРБ

ЧЛЕН

Албена Григорова Герова

**********

Средно

0898976668

ГЕРБ

ЧЛЕН

Елена Димитрова Димитрова

**********

Средно

0895008472

ГЕРБ

ЧЛЕН

Стоянка Николова Белева

**********

Средно

 

БСП

ЧЛЕН

Орхан Акиф Карамахмуд

**********

Средно

0885349756

ДПС

ЧЛЕН

Георги Христев Семерджиев

**********

Средно

0888200404

КПФ

ЧЛЕН

Венелина Илиева Апостолова

**********

Висше

0899558947

АВБ

 

 

 

СЕКЦИЯ № 9 с.ГЪЛЪБОВО

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Златка Илиева Кисова

**********

Средно

0899009230

ГЕРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Спас Алексиев Терзиев

**********

Висше

0896717272

БСП

СЕКРЕТАР

Исмаил Адем Халил

**********

Средно

0878421164

ДПС

ЧЛЕН

Ели Любенова Карова

**********

Средно

0895462705

ГЕРБ

ЧЛЕН

Лиляна Георгиева Фичева

**********

Средно

0884681446

АТАКА

 

 

СЕКЦИЯ № 10 С.ДОБРАЛЪК

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Васил Георгиев Сотиров

**********

Средно

0892334324

ГЕРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Мариана Георгиева Божинова

**********

Висше

0887228523

АТАКА

СЕКРЕТАР

Цвета Павлова Гавазова

**********

Средно

0884892662

БСП

ЧЛЕН

Латина Ламбрева Иванова

**********

Основно

0877763820

ГЕРБ

ЧЛЕН

Иван Ламбрев Иванов

**********

Средно

 

БСП

 

 

 

СЕКЦИЯ № 11 с.РУЕН

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Маринела Янкова Чепишева

**********

Висше

0892248454

АТАКА

ЗАМ.ПРЕД.

Тодор Стефанов Янков

**********

Средно

0893927638

КПФ

СЕКРЕТАР

Мариан Стефанов Цветков

**********

Средно

0889338868

КРБ

ЧЛЕН

Велизар Василис Цолакидис

**********

Средно

0877911122

ГЕРБ

ЧЛЕН

Петя Костадинова Бижева

**********

Средно

0882599952

БСП

 

 

СЕКЦИЯ № 12 с.ЦАР КАЛОЯН

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Лидия Стоянова Давчева

**********

Средно

0888656343

КРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Драгомир Петров Драгоев

**********

Висше

0898308207

АБВ

СЕКРЕТАР

Кастадин Иванов Фичев

**********

Основно

0884681446

АТАКА

ЧЛЕН

Елена Георгиева Костадинова

**********

Висше

0897388568

ГЕРБ

ЧЛЕН

Илия Тодоров Стойчев

**********

Средно

 

БСП

 

 

 

СЕКЦИЯ № 13 с. ЯВРОВО

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ОБРАЗОВАНИЕ

GSM

ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитрина Василива Панайотова

**********

Средно

0894291218

КРБ

ЗАМ.ПРЕД.

Ангел Тодоров Миленчев

**********

Средно

0889252848

БСП

СЕКРЕТАР

Рени Петрова Янакиева

**********

Средно

0886053217

ГЕРБ

ЧЛЕН

Ангел Николов Пейчинов

**********

Средно

0887895311

ГЕРБ

ЧЛЕН

Азис Рафедов Алиев

**********

Средно

0898384060

ДПС

 

 1. УТВЪРЖДАВАсписъка на резервните членове на секционните избирателни комисии, както следва:

1.Илия Ангелов Ганев - ЕГН   **********, средно ,   GSM 0893474992,     Атака

2.Иван Костадинов Стамболиев - ЕГН **********, средно , GSM 0899287173,   Атака

3.Здравко Николаев Узунов – ЕГН **********, висше , GSM 0898641447 , БСП

4.Румен Данаилов Сипков – ЕГН **********, средно, GSM 0887220318 , БСП

5.Румен Захариев Карадимов – ЕГН **********, средно, GSM 0888270786 , БСП

 1. Иванка Василева Тафкова – ЕГН **********, средно, тел. 03345/2393 , БСП

7.Здравко Василев Атанасов – ЕГН **********, средно , GSM 0885682839 , БСП

 1. Вероника Георгиева Здравкова – ЕГН **********, средно, GSM 0878347700 , КРБ

9.Шабан Реджеб Шабан - ЕГН **********, средно, GSM 0887834642 , НРБ

 1. Февзи Мюмюн Кадир – ЕГН **********, средно, GSM 0878695487 , ДПС

11.Гергана Радостинова Юмерефенди – ЕГН **********, основно, GSM 0895224852, ДПС

12.Мюмюн Хасанов Салиев – ЕГН **********, средно, GSM 0878644486, ДПС

13.Фатме Шукриева Балабан – ЕГН **********, висше, GSM 0889538834 , ДПС

14.Джунейт Ереджеб Шекир - ЕГН **********, висше, GSM 0886066240, ДПС

15.Юксел Раифов Ибрахимов – ЕГН **********, висше, GSM 0899646262, ДПС

16.Назим Мюмюнов Афузалиев – ЕГН **********, средно, GSM 0895462281, ДПС

17.Байрие Мюмюнова Кадир – ЕГН **********, средно,GSM 0877231913 , ДПС

18.Георги Янков Николов – ЕГН **********, средно, GSM 0876888664, ГЕРБ

19.Трифон Костадинов Грозданов – ЕГН **********, средно ,GSM 0898749128 ,ГЕРБ

20.Маргарит Димитров Мавров – ЕГН **********, средно, GSM 0899843011 , ГЕРБ

21.Магдалина Костадинова Струменлиева – ЕГН **********, висше, тел. 03115/ 8959, ГЕРБ

22.Мария Георгиева Апостолова – ЕГН **********, средно, GSM 0888140303, ГЕРБ

23.Петко Тодоров Струменлиев – ЕГН **********, висше, тел. 031158959, ГЕРБ

 

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК в 3-дневен срок по реда на чл. 88 от ИК.

Председател на ОИК:

Тенчо Василев …………….

                Секретар на ОИК:

Серхан Кяшиф ……………….

Председател: Тенчо Петков Василев

Секретар: Серхан Фаик Кяшиф

* Публикувано на 29.09.2015 в 16:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 143-МИ/НР / 02.11.2018

  относно: Изпращане на Искане до ЦИК за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК, участвали в заседанието на ОИК-Куклен на дата 02.11.2018г.

 • № 142-МИ / 02.11.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

 • № 141-МИ / 24.01.2018

  относно: Обявяване Сисък А и Списък Б на кандидатите за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция, според броя на получените валидни предпочитания /преференции/, както следва

всички решения