Общинска избирателна комисия Куклен


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Куклен, 04.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за наличие на основания за заличаване на регистрация на кандидат под № 1 Димитър Кръстев Сотиров от кандидатската листа за Общински съветници в община Куклен, издигната от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;

В Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на електронната поща е постъпил сигнал с вх. № 1/01.10.2019 г., в 14,20 часа, заведен в регистъра на жалбите и сигналите и решенията по тях, подадени до Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, от Величка Александрова Стоянова, с ЕГН **********, от с. Руен, община Куклен, **********,  в който  се твърди  наличие на обстоятелства за заличаване на регистрацията на кандидата под № 1 за общински съветник, издигнат от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., в Община Куклен - Димитър Кръстев Сотиров. В сигнала се твърди, че регистрираният кандидат Димитър Кръстев Сотиров има постановена присъда и лишаване от право да заема обществена длъжност, като поради това  било налице несъвместимост.

            По предвидения ред, съгласно Решение № 18-МИ/08.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, изменено и допълнено с Решение № 72-МИ/29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е извършена проверка на твърденията в сигнала, като е изискана информация от Община Куклен, Общински съвет Куклен, Районен съд Пловдив, Апелативен съд Пловдив и Окръжен съд Пловдив, с нарочни писма с изх. № 47/01.10.2019 г. до Кмет на община Куклен, изх. № 48/01.10.2019 г. до Председател на Общински съвет Куклен, изх. № 49/01.10.2019 г. до Председател на Апелативен съд Пловдив, изх. № 50/01.10.2019 г. до Председател на Районен съд Пловдив, и изх. № 51/01.10.2019 г. до Председател на Окръжен съд Пловдив.

            В отговор на писмата от Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, са постъпили писма с приложения, както следва: вх. № 71/01.10.2019 г. от Заместник – Кмет, изпълняващ длъжността кмет на община Куклен, съгласно заповед № 733/20.09.2019 г. на кмета на община Куклен, вх. № 73/02.10.2019 г. от Председателя на Апелативен съд Пловдив, вх. № 77/02.10.2019 г. от Председателя на Окръжен съд Пловдив, вх. № 82/04.10.2019 г. на Председателя на Общински съвет Куклен, и вх. № 83/04.10.2019 г. от Председателя на Районен съд Пловдив.

С Решение № 36-МИ/14.09.2019 г., Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е регистрирала партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за Общински съветници в община Куклен на 27 октомври 2019 г.      Решение № 36-МИ/14.09.2019 г. е влязло в сила, като не е обжалвано пред Централната избирателна комисия по административен ред.

            С Решение № 56-МИ/21.09.2019 г. Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е регистрирала и обявила кандидатската листа за Общински съветници в община Куклен, издигната от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен, като под № 1 е Димитър Кръстев Сотиров. Решение № 56-МИ/21.09.2019 г. е влязло в сила, като не е обжалвано пред Централната избирателна комисия по административен ред.

            С писмо с изх. № 52/01.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, до Централната избирателна комисия са изискани указания относно компетентността на органа, който следва да се произнесе по преписката по подадения сигнал, респективно и наличие на основания за заличаване на регистрацията на кандидата за общински съветник. Във връзка с това е постъпило писмо с вх. № 78/04.10.2019 г. от Централната избирателна комисия с указания „ ..  че е изцяло в компетентността на ОИК Куклен да се произнесе с решение по сигнала, включително да заличи регистрацията, ако са налице основания за това. При разглеждане на случая, следва да се ръководите от установените при извършената от вас служебна проверка факти и от практиката на ЦИК по сходни случаи.“

            Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, констатира с оглед събрания доказателствен материал, че кандидатът за общински съветник Димитър Кръстев Сотиров с присъда № 11/25.01.2016 г. по НОХД № 1259/2013 г. на Окръжен съд Пловдив, Наказателно отделение, потвърдена от Апелативен съд Пловдив и ВКС, влязла в сила на 06.12.2017 г., е признат за виновен и е осъден на една година лишаване от свобода за престъпление по чл. 282, ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК и чл. 66 от НК с тригодишен изпитателен срок, и кумулативно му е наложено и лишаване на основание чл. 37, ал. 1, т. 6 от НК от право да заема обществена длъжност за срок от две години, считано от влизане на присъдата в сила, съгласно текста на присъдата: “…На основание чл. 37, ал. 1, т. 6 от НК лишава подсъдимия Димитър Кръстев Сотиров от правото да заема обществена длъжност за срок от две години, считано от влизане на присъдата в сила.“, а именно от 06.12.2017 г. до 06.12.2019 г.

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, счита при така установените факти и данни, че е налице основание за заличаване на Димитър Кръстев Сотиров, като кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници в община Куклен, а кандидатската листа не следва да бъде пренаредена.

            Разпоредбата на чл. 397, ал. 1 от ИК определя условията, на които следва да отговарят кандидатите за общински съветници и кметове, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, счита, че съгласно този текст право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.

            В този смисъл, съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА пълномощията  на общинския съветник се прекратяват предсрочно при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, или на лишаване от право да заема държавна длъжност. С тази разпоредба ясно и категорично, като основание за несъвместимост с функциите, изпълнявани от общинския съветник, е предвидено налагане на наказание лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление, или на лишаване от право да заема държавна длъжност. Законодателят не е поставил като условие начина на изтърпяване на наказанието - ефективно или с отлагане на изпълнението. Целта на изборния процес е да приключи с избор на лице, по отношение на което са налице всички законови изисквания и липсват законови основания за несъвместимост за заемане на изборната длъжност. Поради тази причина изискването на чл. 397, ал. 1 от ИК, в разглежданата хипотеза, следва да се прилага и в съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, която поставя като изискване за избор на дадено лице за общински съветник, лицето да не е осъждано на наказание лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление. В случая по отношение на издигнатия кандидат е налице основание за несъвместимост при евентуалния му избор за общински съветник, тъй като той е осъден с влязла в сила присъда на наказание лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление, или на лишаване от право да заема държавна длъжност. Начина на изтърпяване на наказанието - ефективно или с отлагане на изпълнението, е без значение в хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА. В този смисъл е налице практика на Върховния административен съд - Решение № 11049 от 19.09.2014 г. по адм. дело № 11864/2014 г.

            Независимо от горното и представляващо самостоятелно основание за заличаване на регистрацията на кандидата, е наложеното кумулативно в присъда № 11/25.01.2016 г. по НОХД № 1259/2013 г. на Окръжен съд Пловдив, Наказателно отделение, потвърдена от Апелативен съд Пловдив и ВКС, влязла в сила на 06.12.2017 г., на кандидата за общински съветник Димитър Кръстев Сотиров, наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 от НК – лишаване от право да заема обществена длъжност. В този смисъл, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, счита, че това наказание представлява отрицателна предпоставка за упражняване на пасивно избирателно право, тъй като, в случай, че бъде избран за общински съветник Димитър Кръстев Сотиров ще изпадне в несъвместимост за заемане на длъжността общински съветник, съгласно чл. 21 от ЗМСМА, поради което няма да бъде изпълнена целта на закона, а именно да се кандидатират лица, които след избора им да могат да встъпят в правомощията на съответната изборна длъжност / В този смисъл е Решение № 1200-МИ/26.09.2019 г. на ЦИК /.            

            Във връзка със събраните доказателства по извършената проверка, и съгласно писмо с вх. № 78/04.10.2019 г. на Централна избирателна комисия, се установи наличие на основания за заличаване на регистрацията на кандидата в кандидатската листа под № 1 за общински съветник Димитър Кръстев Сотиров, предложен от партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборите за общински съветници и за кметове в Община Куклен на 27 октомври 2019 г.

            Предвид горното и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 15 и чл. 397, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив,

Р Е Ш И: 

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Димитър Кръстев Сотиров, с ЕГН **********, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в кандидатската листа под № 1 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен и АНУЛИРА издаденото удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник.
 2. Не пренарежда кандидатската листа за общински съветници.

 

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Николай Йовков Чолаков

Секретар: Василка Атанасова Попова

* Публикувано на 04.10.2019 в 21:22 часа

Свързани решения:

36-МИ/14.09.2019

56-МИ/21.09.2019

138-МИ/30.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 157-МИ / 11.05.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения