Общинска избирателна комисия Куклен


РЕШЕНИЕ
№ 138-МИ
Куклен, 30.10.2019

ОТНОСНО: Заявление от Димитър Кръстев Сотиров за отказ от правото да бъде общински съветник преди полагане на клетва за общински съветник;

В Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 163/29.10.2019 г. в 9:20 часа от Димитър Кръстев Сотиров, с което изразява волята си за отказ от правото си да бъде общински съветник през мандат 2019 г. – 2023 г., като мотивира отказа с твърдения за закононарушения, извършени от Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, от Секционни избирателни комисии, и от кандидати за общински съветници от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, а в заключение твърди, че в така избрания Общински съвет Куклен, нямал да може да защитава интересите на неговите избиратели.

С Решение № 56-МИ/21.09.2019 г. Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е регистрирала и обявила кандидатската листа за Общински съветници в община Куклен, издигната от партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен, като под № 1 е Димитър Кръстев Сотиров.

С Решение № 74-МИ/04.10.2019 г. Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е заличила регистрацията на Димитър Кръстев Сотиров, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в кандидатската листа под № 1 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен и е анулирала издаденото удостоверение за регистрация на кандидата за общински съветник, тъй като е приела, че поради влязла в сила присъда по наказателно общ характер дело на Окръжен съд Пловдив, потвърдена от Апелативен съд Пловдив и Върховен касационен съд, на кандидата под № 1 в кандидатската листа за общински съветници на партия „ВМРО-Българско национално движение“ Димитър Кръстев Сотиров е наложено наказание лишаване от свобода, като изтърпяването на същото е отложено за определен изпитателен срок и на основание чл. 37, ал. 1, т. 6 НК е наложено наказание лишаване от право да заема обществена длъжност, поради което са налице отрицателни предпоставки за упражняване на пасивно избирателно право от кандидата.

С Решение № 1343-МИ/09.10.2019 г. Централната избирателна комисия е потвърдила  Решение № 74-МИ/04.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, за заличаване на регистрацията на Димитър Кръстев Сотиров, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в кандидатската листа под № 1 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен, при оспорването му по административен ред.

С Решение № 1963/15.10.2019 г. Административен съд Пловдив отменил Решение № 74-МИ/04.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, потвърдено с Решение № 1343-МИ/09.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, като е приел, че Димитър Кръстев Сотиров, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, отговаря на нормата на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс - право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, т.е. за кандидата не са налице отрицателни предпоставки за упражняване на пасивно избирателно право, въпреки че реално в случай, че бъде избран за общински съветник този кандидат ще изпадне в несъвместимост за заемане на длъжността общински съветник, поради което няма да бъде изпълнена целта на закона, а именно да се кандидатират лица, които след избора им да могат да встъпят в правомощията на съответната изборна длъжност

В допълнение в мотивната част на Решение № 1963 от 15.10.2019 г.  Административен съд Пловдив сочи, че нормата на чл. 30 от ЗМСМА касае възникване на пълномощията на общинския съветник и тяхното прекратяване. За да бъдат прекратени тези пълномощия, те трябва евентуално да са възникнали, а това се случва само ако конкретния кандидат бъде избран и положи клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Едва тогава, би могло да се преценява наличието на основания за прилагане чл. 30 от ЗМСМА. Административен съд Пловдив е указал на Централната избирателна комисия и на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, че всяко разширително нейно тълкуване, оправдавано с постигане на целта на закона е в пряко противоречие с Конституцията на Република България и Изборния кодекс.

С Решение № 135-МИ/28.10.2019 г. в раздел VІ Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е обявила имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, като под № 6 е Димитър Кръстев Сотиров-обявен за избран за общински съветник от листата на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Когато кандидатът, избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, не положи клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и не са налице основанията на чл. 23, ал. 2, изречение 3 от ЗМСМА, по отношение на него не възникват пълномощия на общински съветник.

Ако обявеният за избран кандидат не положи клетва като общински съветник, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

В чл. 417, ал. 5 от Изборния кодекс е предвидено, че кандидатът може да се оттегли от участие в изборите, при което политическата партия, коалиция от партии и/или местна коалиция може да предложи друго лице на негово място, но тази хипотеза важи само до 30 дни преди изборният ден, като тази разпоредба не е приложима в настоящия случай. Не е налице и хипотезата, когато преди обявяване за избран кандидат за общински съветник оттегли съгласието си за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация, съгласно чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс.

След като едно лице вече е избрано за общински съветник от листата на определена партия или коалиция с решение на общинската избирателна комисия, случаите, в които неговите правомощия могат да бъдат прекратени са изчерпателно изброени в чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, което по закон се извършва с решение на общинска избирателна комисия за прекратяване на правомощия. В тази насока правомощията на общинската избирателна комисия са уредени в чл.458 от Изборния кодекс и са свързани с възникването на пълномощия на избран кандидат като действащ общински съветник.

В Избирателния кодекс няма регламентирана процедура за приемане на отказ от обявен за избран кандидат преди полагане на клетва за общински съветник, а и в тази насока е посоченото изрично погоре указание от Административен съд Пловдив, че общинска избирателна комисия не следва да извършва разширително собствено тълкуване на закона, тъй като това водело до нарушения на Конституцията на Република България и Изборния кодекс. С оглед горното заявлението за отказ от правато си да бъде общински съветник Димитър Кръстев Сотиров в качеството си на избран за общински съветник от листата на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ следва да се отхвърли, поради изложените съображения в настоящото решение при стриктно спазване и прилагане на Конституцията на Република България и Изборния кодекс.

 

С тези мотиви на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, бе предложен следният проект за решение:  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, реши:

Оставя без уважение заявление с вх. № 163/29.10.2019 г. от Димитър Кръстев Сотиров – обявен за избран за общински съветник от листата на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ по силата на Решение № 135-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, за отказ от правото си да бъде общински съветник през мандат 2019 г. – 2023 г.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

При гласуване на настоящия проект на решение на редовно заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, проведено на 30.10.2019 г. не бе постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. В залата присъстваха всички 13 членове на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив. „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив: Николай Йовков Чолаков, Димитър Иванов Пампулов, Ива Николова Дичева, Гергана Манолова Куцинова, Мария Илиева Шишкова, Илия Стефанов Димов и Елеонора Димитрова Николова, а „ПРОТИВ“ гласуваха 5 членове на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив: Василка Атанасова Попова, Неофит Тодоров Чолаков, Ангел Петров Стоянов, Васил Младенов Петров, и Николай Карамфилов Узунов.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 85, ал. 4 изречение второ от Изборния кодекс.

 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Николай Йовков Чолаков

Секретар: Василка Атанасова Попова

* Публикувано на 30.10.2019 в 23:50 часа

Свързани решения:

56-МИ/21.09.2019

74-МИ/04.10.2019

135-МИ/28.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 157-МИ / 11.05.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения