Общинска избирателна комисия Куклен


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Куклен, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избиране на общински съветници на 27.10.2019 г.

Брой мандати на общински съветници 13;

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на основание чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК,

 

Р Е Ш И:

 I. Общинската избирателна квота е 217 (двеста и седемнадесет) гласове;

II. Избрани за общински съветници, независими кандидати: НЯМА;

III.Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 13 (тринадесет);

IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ бюлетина

 

Наименование на партията или коалиция

Брой мандати

34

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

2

43

ПП ГЕРБ

4

55

Движение за права и свободи - ДПС

4

67

Местна коалиция ЗС „Александър Стамболийски“ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП АБВ, ПП ЗС „Александър Стамболийски“)

3

 V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

 

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

34

 

1.

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ СОТИРОВ

А

161

 

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

2.

АЛБЕНА ЧЕРКЕЗОВА КОСТАДИНОВА

А

64

 

 

3.

ЗДРАВКО ИЛИЕВ КУМАНОВ

А

59

 

 

4.

АНГЕЛ ПЕТРОВ МИЛЯНЧЕВ

 А

33

5.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАПАЗОВ

Б

22

6.

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА - АНДРЕЕВА

Б

17

7.

ИВАН КИРИЛОВ ДРАМАЛИЕВ

Б

20

8.

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ГАНЕВА

Б

11

9.

НИКОЛАЙ ТАНЧЕВ РАДНЕВ

Б

24

10.

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

Б

12

11.

КИРИЛКА ЖЕЛЕВА ТАСКОВА

Б

5

12.

ИЛИЯ КРЪСТЕВ ДЪВКОВ

Б

3

43

ПП ГЕРБ

1.

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА

А

196

2.

МАРИН ТОМОВ ТОМОВ

А

68

3.

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДАВЧЕВ

А

62

4.

АНЕЛИЯ ИВАНОВА КМЕТОВА

А

59

5.

СТЕФАН МАНОЛОВ КУЦИНОВ

А

56

6.

НАЙДЕН ТОДОРОВ ГЕЧЕВ

А

50

7.

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ВЛАСЕВ

Б

49

8.

РАЙЧО АТАНАСОВ БИЖЕВ

Б

21

9.

НИКОЛИНА ИВАНОВА МИТКОВА

Б

19

10.

ИВАН ПЕТРОВ ТЯГОВ

Б

36

11.

СТИЛЯН МИТКОВ ДАНЧЕВ

Б

38

12.

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

Б

13

13.

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНЕВ

Б

47

52

ПП ДОСТ

1.

НАИЛ НАИМ РУСТЕМ

А

72

2.

НИХАТ ЮСЕИН ПЕЛФАН

А

24

3.

ХАМДИ КЕРИМ ОМЕР

А

15

4.

ГЕРГАНА РАДОСТИНОВА ЮМЕРЕФЕНДИ

Б

10

5.

ТУНАЙАРСЛАН ЯКУБ САЛИМ

Б

7

6.

ЙОРДАН ТОШЕВ ДИМИТРОВ

Б

4

7.

ДЕНИС ШАБАНОВ АДЮВ

Б

3

8.

РУМЕН АТАНАСОВ ЧЕРНЕВ

Б

7

9.

РЕДЖЕБ ЮСУФ БАДЖАКЛИ

Б

8

10.

ДЕНИЗ ХАЛИЛ САЛИРЮСТЕМ

Б

7

11.

СТЕФАН ИЛИЕВ ЧАВДАРОВ

Б

11

12.

ЮСЕИН МУСТАФА ХАДЖИАЛИ

Б

6

55

 Движение за права и свободи - ДПС

1.

ГЮЛЕН РАМАДАНОВ ГОГАНОВ

А

650

2.

ТЕФИКА РАХИМ РЕДЖЕБОВА

Б

9

3.

ЕРДУАН САЛИ МЕХМЕД

Б

58

4.

МАХМУД РАФЕДОВ АЛИЕВ

Б

25

5.

ФАТМА НАЗИФ ЧАУШ

Б

15

6.

САЛИ САЛИМЕХМЕДОВ РАМАДАНОВ

Б

33

7.

КАРАМФИЛ ВЕСКОВ ДИМИТРОВ

Б

2

8.

НИЯЗИ АЛИМОВ МАНОВ

Б

15

9.

МЮМЮН НАЗИМОВ АФУЗАЛИЕВ

Б

13

10.

САФЕТ ЮКСЕЛОВ РЕДЖЕБОВ

Б

6

11.

ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ

Б

35

12.

ФЕИМ БЕКИР КАРАЮМЕР

Б

6

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ПОПОВ

А

66

2.

ТОДОР ИВАНОВ ЩЪТОВ

А

27

3.

ВЕСЕЛИН ПАСКАЛЕВ ЛЯТЕВ

А

13

4.

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

А

13

5.

КРАСИМИР МИТКОВ БОРИСОВ

А

13

6.

ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА РУФАД

Б

4

7.

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ НИКОЛОВ

Б

6

8.

СПАСИМИР ИВАНОВ СПАСОВ

Б

0

67

Местна коалиция ЗС „Александър Стамболийски“ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП АБВ, ПП ЗС „Александър Стамболийски“)

1.

ЕЛЕНА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА

А

94

2.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

А

55

3.

АСЕН ФИЛИПОВ АВРАМОВ

А

50

4.

ВЕЛИЧКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА

А

49

5.

ЕЛЕНА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА

А

43

6.

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА

А

40

7.

ВЕРАДИН ЕМИЛОВ МИТКОВ

Б

33

8.

АНДОН ИВАНОВ АНДОНОВ

Б

22

9.

ДЕНИС РАО ДАСАРИ

Б

23

10.

БОРИСЛАВ КАРАМФИЛОВ МОМЧЕВ

Б

20

11.

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ТАКЕВА

Б

25

12.

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГОШЕВ

Б

25

13.

ДИМИТЪР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ

Б

9

 VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛНЧ

1

АЛБЕНА ЧЕРКЕЗОВА КОСТАДИНОВА

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

**********

 

2

АНЕЛИЯ ИВАНОВА КМЕТОВА

ПП ГЕРБ

**********

3

АСЕН ФИЛИПОВ АВРАМОВ

Местна коалиция ЗС „Александър Стамболийски“ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП АБВ, ПП ЗС „Александър Стамболийски“)

**********

4

ГЮЛЕН РАМАДАНОВ ГОГАНОВ

Движение за права и свободи - ДПС

**********

5

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Местна коалиция ЗС „Александър Стамболийски“ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП АБВ, ПП ЗС „Александър Стамболийски“)

**********

6

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ СОТИРОВ

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

**********

7

ЕЛЕНА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА

Местна коалиция ЗС „Александър Стамболийски“ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП АБВ, ПП ЗС „Александър Стамболийски“)

**********

8

ЕРДУАН САЛИ МЕХМЕД

Движение за права и свободи - ДПС

**********

9

МАРИН ТОМОВ ТОМОВ

ПП ГЕРБ

**********

10

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА

ПП ГЕРБ

**********

11

МАХМУД РАФЕДОВ АЛИЕВ

Движение за права и свободи - ДПС

**********

12

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДАВЧЕВ

ПП ГЕРБ

**********

13

ТЕФИКА РАХИМ РЕДЖЕБОВА

Движение за права и свободи - ДПС

**********

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

       

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Николай Йовков Чолаков

Секретар: Василка Атанасова Попова

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:25 часа

Свързани решения:

138-МИ/30.10.2019

153-МИ/04.11.2019

154-МИ/08.11.2019

155-МИ/27.01.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 157-МИ / 11.05.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения