09.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че крайният срок за предаване на списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден е 26 октомври 2019 г. 17:00 ч.

 

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

 

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Куклен, област Пловдив от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

 Списъкът се представя на хартиен и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

 

Партиите, коалициите, местните коалиции могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване на горните изискванията.

 Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

09.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен, в изпълнение на указания, постъпили с писмо с изх. № МИ-15-697/05.10.2019 г. от Централната избирателна комисия и на основание Решение № 77-МИ/09.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив. Одобрените предпечатни образци на бюлетините може да видите, като последвате посочения линк https://oik1642.cik.bg/mi2019/decisions/77/2019-10-09 

09.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 09.10.2019 г. от 18.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

08.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява кандидатите, партиите, коалициите и местните коалиции, че със Заповед № 742/25.09.2019 г., издадена от Заместник-кмет, изпълняващ длъжността кмет на община Куклен, са определени местата за поставяне на агитационните материали на територията на община Куклен по време на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

08.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че са изготвени  удостоверенията на регистрираните кандидати за кмет на община и за общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен.

Удостоверенията могат да бъдат получени от представителите на политическите партии, коалиции и местни коалиции, както и лично от кандидатите, всеки календарен ден от 9:00 часа до 17:00 часа на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1, стая № 103.

05.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 05.10.2019 г. от 15.45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

05.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че крайният срок за приемане на документи за регистрация на застъпници е до 26 октомври 2019 г., 17:00 ч.

 

 Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

    Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подадено до 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

   Заместващите застъпници се регистрират в Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

04.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 04.10.2019 г. от 17.15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

29.09.2019

Съобщение

  На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 29.09.2019 г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.09.2019

Съобщение

   На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.09.2019 г. от 17.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

ВАЖНО!!! ЗАСЕДАНИЕТО НА ОИК КУКЛЕН СЕ ПРЕНАСРОЧВА ЗА ДРУГА ДАТА, ЗА КОЯТО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ РЕД.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, обявява Указания относно обработването и защитата на лични данни за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,  съгласно писмо с изх. № МИ-15-326/18.09.2019 г. на Централна избирателна комисия.

Указания

27.09.2019

Съобщение

   Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Куклен на следния електонен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

26.09.2019

Съобщение

   На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 26.09.2019 г. от 16:15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

24.09.2019

Съобщение

 На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 24.09.2019 г. от 18:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че процедурата по теглене на жребия на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ, ще бъде проведена на 25.09.2019 г. от 17:00 часа в сградата на община Куклен, находяща се в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 43, ет. 3,  заседателната зала на Общинския съвет.

   Тегленето на жребия ще бъде публично и на него могат да присъстват всички представители на партиите, коалициите и местните коалиции, както й регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и представители на средствата за масово осведомяване.

23.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, предложение първо, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 23.09.2019 г. от 17,30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1, стая 103.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

22.09.2019

Съобщение

  На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 22.09.2019 г. от 17:10 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

21.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 21.09.2019 г. от 16:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

19.09.2019

Съобщение

   Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и за кмет в община Куклен  за участие в изборите на 27 октомври 2019 г., не се изисква копия на лични карти, както и личното явявяне на кандидатите.

 

19.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява за следните крайни срокове:

 

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес;.

 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.;

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 154-МИ / 08.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения